خلاصه‌ای از قوانین و مقررات مهم مربوط به جانبازان

قانون حالت اشتغال:

به استناد این قانون مصوب 30/6/72 و آئین‌نامه اجرائـی آن بــه شمــاره 9866/ت245هـ مصوب 2/7/73 و برابر مفاد آن جانبازان بالای 25% از کار افتاده کلی، با تائید کمیسیون پزشکی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت برابر با یک فرد شاغل در دستگاه‌های دولتی از حقوق و مزایای مربوطه بر خوردار می گردند.

 حق پرستاری:

به استناد تبصره 4 قانون بودجه سالهای 78- 79 و80و همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق پرستاری مشمول آندسته از جانبازان 50% به بالا و اعصاب و روان و شیمیائی حاد می‌گردد که برابر تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد لازمست از آنان پرستاری و مراقبت به عمل آید.میزان حق پرستاری با توجه به میزان نیاز به مراقبت بر مبنای حداقل حقوق ومزایای کارگری (قانون کار) و ضرایب تعیین شده توسط سازمان امور جانبازان پرداخت می‌گردد.

 واگذاری خودرو:

بنا به مصوبه هیئت محترم وزیران در تاریخ 15/12/78 و آئین‌نامه اجرائی قانون واگذاری خودرو به شماره 10131/ت22893هـ مورخ 16/3/79 به جانبازان بالای 50% برای یکبار یکدستگاه خودرو واگذارمی‌گردد بر اساس این قانون شرکت ایران خودرو موظف گردیده، سالانه 4000دستگاه خودرو پیکان، سهمیه جهت جانبازان در نظرگرفته و تحویل نماید. مطابق اصلاحیه قانون، 40% تخفیف از قیمت کل و60% تسهیلات (وام) از منابع بودجه کشوری به جانبازان تحویل می‌گردد.

 بیمه عمر و حوادث:

بازماندگان جانبازان متوفی که سن آن‌ها حداکثر70سال باشد و فوت آن‌ها ناشی از خودکشی نباشد بر اساس مصوبه شمــاره 47698/ت20126/هـ مورخ 17/7/78 مبلغ000/000/30ریال توسط شرکت بیمه ایران پرداختخواهدشد.همچنین به بازماندگان جانبازانی که بر اثر حادثه دچار نقص عضو یا از کارافتادگی کلی گردند مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30) و در صورت نقص عضو جزئی ضریبی از مبلغ سی میلیون ریال پرداختخواهدشد. و برای جانبازان بالای 50% مبلغ غرامت فوت و حادثه 50 میلیون ریال می‌باشد.

 کمک معیشت:

      به استناد قانون بودجه سال های 1381- 1380به آن دسته از جانبازان بالای 50% از کار افتادگی کلی مبلغی به عنوان کمک به هزینه‌های زندگی و مایحتاج ضروری پرداختمی‌گردد.

 بیمه تکمیلی:

کلیه جانبازان دارای درصد از کار افتادگی ناشی از جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی و نیز خانواده جانبازان 25% و بالاتر بر اساس بندج ماده 37 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 به شرح زیر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرارگرفته و از مزایای آن بهره‌مندمیگردند. ماده 37 بندج قانون برنامه سوم «تامین100% هزینه بیمه‌همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها توسط دولت»

مناسب سازی محیط و اماکن عمومی:

ماده193 بندج ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی مناسب‌سازی محیط و اماکن‌عمومی و استفاده رایگان از آمبولانس جهت جانبازان70% قطعنخاعی.

 مسکن جانبازان:

ماده 139 بندج از ق- ب – س در خصوص جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.

ماده 141 به‌منظور حمایت از ایثارگران و جانبازان دولت مکلف است مشکل مسکن آنان را تا پایان برنامه پنج ساله سوم به طور کامل حلنماید.

 آمـوزش:

بند (ب و ج ) از ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اذعان می دارد:

جانبازان بالای25% به طور کامل از پرداخت کامل شهریه در دوره های شبانه و دورههای خاص معاف بوده و همچنیـن فرزنـدان جانبازان 25% به بالا که عدم تمکـن مالـی آن‌ها حسب مورد به تائیـد دستگاه‌های ذیربط میرسد از پـرداخت شهریه معاف می‌باشند.

 معافیت از خدمت نظام وظیفه:

به مشمولان نظام وظیفه دارای شرایط خاص بر اساس مقررات اعطای امتیازات ویژه مصوب سال 75 و متعاقباً با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تائید مقام معظم رهبری در تاریخ 30/7/80به شماره 23/14/201/م/4ن که برای سه سال دیگر تمدید گردید امتیازات زیر به مشمولان جانباز اعطاء می‌گردد.

1- یکی از فرزندان جانباز 40% و بالاتر

2- کلیه مشمولان جانباز بالای 15%

 قانون پرداخت حقوق و مزایا به جانبازان بسیجی:

به موجب ماده 175 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آندسته از جانبازان بسیجی و وظیفـــــه که به سبب آسیبهای وارده قدرت ادامه خدمت را از دست میدهند (در صورتی که مشمول قانون حالت اشتغال قرار نگیرند)از حقوق ماهانه بر خوردار میگردند. (این قانون اجرا نمی گردد).

قانون تسهیلات استخــــدامی و اجتماعی جانبــــازانانقلاباسلامیمصوب 31/3/74:

ماده 4- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت آن دستگاه بودهاند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

 ماده 6- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز ( براساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند.

ماده 7- بمنظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوون جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده‌استفاده نمایند.

ماده 8- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان وپس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.

ماده9- میزان کسر ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان در آئین نامه اجرایی این ماده مصوب هیأت وزیران پیش بینی شده است.

- آئین‌نامه اجرای مواد 9 و 11 موضوع چگونگی اجرای مواد مذکور را نسبت به کسر ساعات کار جانبازان مستخدم دستگاه ها و چگونگی محاسبه آن به عنوان اضافه کار، افزودن بر مرخصی و یا سنوات خدمتی روشن می نماید.

ماده10-واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد(50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق

/ 2 نظر / 76 بازدید
mojtaba hojatoleslami

سلام رندا تکیددین نویسندهٔ ساکن پاریس نوشته که تمام نیروگهای اتمی‌ در دنیا باید برسی‌ بشوند که آیا اینها خطرناک هستند یا نه‌. با این اتفاقاتی که سر مردم ژاپن آمده باید مطمئن بشویم که آیا این رآکتور روسی بوشهر که عمرش را کرده مثل هواپیماهای روسی است یا نه‌. هواپیماهای روسی دوست دارند پایین بیفتند اما نیروگاه اتمی‌ بوشهر وقتی‌ منفجر بشه ما را حتما به طرف بالا خواهد برد. همهٔ دنیا ساخت نیروگاه اتمی‌ را متوقف کردند. ما تنها کشوری هستیم که صبح تا شب اورانیوم میسازیم و عجله داریم بوشهر راه بیفتد. می‌گویند نیروی اتمی‌ حق ملت ایران است والله لگد زدن هم حق الاغ است ولی‌ ممکن است صاحبش را به کشتن بدهد.

یونس داور بالابگلو از تبریز

باسلام بنده جانباز کارافتاده تا قبولی سوم راهنمای درس خواندم واول دبیرستان در روستا اسم نویسی کردم و رفتم جنگ وشیمیای وموجگرفتگی وترکش وتیرمستقم کل درصدم 25%میباشد ومتولد 1348 می باشم وخیلی دلم می خواهد به دانشگاه رشته حقوق و یا پزشکی بخوانم چون وصیت بابام بوده خواهشمنداست از چه راهی باید زود طی کنم دپیلم بگیرم و وصیعت پدمرم وآروزی خودم برسم لطفا راهنمایم کنید خیلی متشگرم