ازخداخواسته ام اینجامحل شهادتم شودودلم گواهی میدهدکه خداوندآرزوی مرابرآورده میکن

قسمتی از وصیت نامه سردار شهید نورعلی شوشتری

دیروز ازهرچه بود گذشتیم

 امروزازهر چه بودیم گذشتیم

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز

 دیروزدنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود

 جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بومی دهد

 آنجا بر درب اتاقمان می نوشتیم : یا حسین فرماندهی از آن توست

 الان می نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید

 الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم

 بصیرمان کن تا ازمسیر برنگردیم

آزادمان کن تا اسیرنگردیم

از سمت چپ: نفر اول، سردار شهید نورعلی شوشتری/ نفر دوم، سردار شهید فرومندی/ نفر قبل از آخر، حمیدرضا موحدی زاده

/ 0 نظر / 35 بازدید