آیا فریاد رسی است ؟! ... از صفحه قباد فلاح

صبح درنانوایی با یک رزمنده جانبازی برخوردم ترکش در مچ پایش باعث گردیده بود تا در اولین فرصت بنشیند. پرسیدم دوادرمانی ،بیمارستانی ...گفتند داخل استخوان است وامانم رابریده است از همه بد تر ازکف پا به سمت انگشتان بی حس کامل است ، دیروز دمپای از پایم در نمی آمد بر رسی کردم دیدم میخی فرو رفته و د مپای را به پایم چسبانده متوجه نشده بودم ، تازه این یک طرف قصّه است موج انفجار امانم را بریده.پرسیدم برو بنیاد پیگیری کن درناباوریم گفتند ده درصد بیش نیستم و کسی به فریادم نمی رسد !
خدا می داند چه تعداد از رزمندگان گمنام دوران دفاع مقدس با اینگونه درد و رنج باقیمانده از جنگ تحمیلی دست و پنجه نرم می کنندو فریاد رسی ندارند ؟!!

/ 0 نظر / 23 بازدید