نامه ای به ارتشی و سپاهی و بسیجی

 

برادران نظامی!

سوم خرداد امسال را با این دریغ خواهیمگذراند که ای کاش به جای سایه رعب و سرکوبی که بر سر ما افکنده اید ،  بهشادی و خلوص ،چشم در چشم شما و دل ها به یگانگی و وحدت در کنار ما بودیدو یاد آن روز بزرگ را با هم بزرگ میداشتیم.اکنون در خلوت خود  با خود بگویید که دست کدام فسونگر بدخواه شما را از ما جدا کرد؟ و از این جدایی و رویارویی ملت با عزیزان خویش، چه کسی سود خواهد برد؟ و اعدوالهم ماستطعتم من قوه در شان کیست؟ و از برای چه روزی است؟اکنون در این روز بزرگ و در جشن هایی کهبه پا خواهید کرد جای خالی ملتی را در کنار خود حس کنید که چشم به راهبازگشت شما  به سوی خود است و منتظر است که سلاح خود را که به سوی اونشانه رفته اید بر زمین مهربانی نهید و از آنها فقط در مقابل تجاوز خارجیو در صفوفی که  به پشتیبانی مردمتان مانند بنیان مرصوص استوار شده است ،استفاده کنید.!

 

اکنون مردم ایران با هزار امید منتظر استکه یادآوری حماسه سوم خرداد مانند نسیمی روحبخش دل های شما را زنده کند وبه دامان ملت بازگرداند. بطور قطع عده بسیار کمی از شمایانمیدانند که چه فریبی درکار کرده اند تا اجزای این کشور را از هم بگسلند. سرمایه سپاهی و بسیجی بودنتان در این است که به فرماندهی شرف و افتخار وآبرومندی در نزد ملت اتکا کنید و فریب بداندیشان را به خودشان بازگردانید. اکنون جهاد اکبر شما در این صحنه است و امید مردم سبزاندیش ایران سربلندی شما در این پیکار رحمانی است.

 

دیدگاه های وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه بنیاددلاوران نیست

/ 0 نظر / 3 بازدید