روایت ناگفته از سردار مرتضی قربانی از بستن جاده بصره - بغداد

این نیروهای آموزش آبی ندیده بودند چون اگر ما کار آموزش آبی را شروع می کردیم عملیات لو می رفت .به هر حال با هر مشکلی بود با همین 2 گردان به مقصد رسیدیم وحدود 11 روز جاده بغداد را بستم .اما خبری از نیروهای پشتیبانی نبود .اب و نان و مهمات و حمایت توپخانه ایی نبود و از ان طرف دشمن از العماره و بصره 2 لشکر اورده بود و نفرات ما را با گلوله تانک می زد با این حال ما یک تعهدی کرده بودیم که جاده را ببندیم و در طول 11 روزی که ما جاده بغداد را بسته بودیم یعنی 300 کیلومتر بین عقبه دشمن فاصله انداخته بودیم یعنی بین العماره و بصره را بسته بودیم و انجا 450 اسیر از دشمن گرفته بودیم و 100 اسیر هم داده بودیم اما با فشار دشمن و نبود تجهیزات گام به گام به عقب امدیم .چون قرار بود هلیکوپترها ما را حمایت کنند و امکانات و اذوقه بیاورند که نیامدند و ما با امکاناتی که از عراقی ها گرفته بودیم تا حدی گذران می کردیم .با خمپاره هایی که از عراقی ها گرفته بودیم و تعداد انها هم حدود 5 عدد بود توانستیم 2 تیپ عراقی را متواری کنیم .40-30 نفر را کشتیم و 450 نفر هم امدند اسیر شدند و اسلحه و مهمات خود را به ما دادند به هر حال بستن جاده باعث شده بود که مسیر دشمن 300 کیلومتر دورتر شود اما امکانات به ما نرسید ومن با ناراحتی عقب امدم .

منبع :مصاحبه سردار قربانی با سایت روایان نورhttp://www.ravyan.com/fa/index.php?o...199&Itemid=103 __________________

/ 0 نظر / 3 بازدید