بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

شهیدرجبعلی محمدزاده قائم مقام فرماندهی سپاه بجنورد درسال1368

 

عکس یادگاری ازسفرآقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری

اسلامی ایران به شهرستان بجنورد درسال1368

ازسمت راست:

1-آقای مهمان نوازامام جمعه بجنورد

2-آقای...خبرنگار

3-آقای حمیدرضاموحدی زاده؛فرمانده سپاه بجنورد

4-آقای دکترمحقر؛نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی

5-آقای احمدنوروزی؛فرماندارشهرستان بجنورد

6-آقای حسینی؛نماینده مردم بجنورد درمجلس شورای اسلامی

7-آقای...محافظ رئیس جمهور

8-سردارشهیدرجبعلی محمدزاده؛قائم مقام فرماندهی سپاه بجنورد