بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

شهید جلال الدین موفق و همرزمش حمیدرضا موحدی زاده در آبادان قبل از عملیات کربلای4