بنیاد دلاوران ایران زمین( دلاویز )

من المؤمنین رجال صدقوا ماعاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

به یاد سردار رشید اسلام و ایران

 

رزمندگان خراسانی قبل از عملیات والفجر3 در منطقه پل فلزی مهران

شهیدسرفراز مجیدرضا موحدی زاده در سن طفولیت به همراه پدر و مادرش در خواجه ربیع مشهد سال1342

شهید مظلوم و سردار رشید اسلام و ایران مجیدرضا موحدی زاده که در هنگام شهادت به دلیل اینکه قد برازنده ای داشت امکان قرارگرفتن در تابوت خویش را به شکل معمولی نداشت و به ناچار سر خونین شهید به طور زاویه دار و کج در تابوت قرارگرفته است. خدایش او را بپذیرد و در غرفه بهشت برینش جای و مقام والا دهد.